ÅRSBERÄTTELSE

FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB

VERKSAMHETSÅRET

2003

Jubileumsår

Det gångna året kunde Linjeflygs Kamratklubb fira 10 år. Och det gjorde vi ordentligt med en höstfest på Piperska Muren den 2 december. Det var på dagen 10 år efter det att klubben bildades vid stiftarmötet  den 2 december 1993. De eldsjälar som låg bakom stiftandet var Gert Andersson, Arne Fager, Torsten Wennberg och Lars Pekkanen. Vi är dem stort tack skyldiga!

Höstfesten var en verklig höjdpunkt! Ryktet om festen hade spridits som en löpeld och innebar att vi fick ett flertal nya medlemmar och många fler än väntat som ville vara med på festen. Hela 185 anmälningar kom in och tyvärr måste vi de sista dagarna säga nej till flera sena anmälningar för att inte spränga väggarna på Piperska. Tack alla ni som gjorde festen till det den blev och att ni alla levde upp till klubbens syfte, som är ”att sammanföra f d anställda i Linjeflyg för att under sällskapliga former verka för att vidmakthålla och fördjupa kamratskapet från tidigare tjänstgöring i företaget”.

Medlemmar

Alla, som någon gång varit anställd i Linjeflyg, kan bli medlem i Kamratklubben. Medlemskap kan också erbjudas person, som inte varit anställd i Linjeflyg, men som på annat sätt stått Linjeflyg och dess personal nära. Sådant associerat medlemskap beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 588. Av dessa är det 20 som har betalt för ständigt medlemskap. Under 2003 tillkom 49 nya medlemmar, under de första månaderna 2004 har ytterligare 7 medlemmar registrerats.  Ett fyrtiotal medlemmar har strukits ur registret under 2003, eftersom de inte betalat avgift för de senaste två åren.

Medlemsavgiften

Vid årsmötet 2003 beslutades att medlemsavgiften under 2003 och 2004 skulle vara 60 kronor per medlem och år. För s k ständigt medlemskap betalar medlem 1000:-. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2005.

I samband med detta utskick bifogas inbetalningskort för medlemsavgiften 2004 (60 kr)  och/eller för deltagande i vårfesten enligt separat inbjudan. Enligt våra noteringar har du betalt medlemsavgift till och med det år som står angivet på adresslappen överst i årsberättelsen. Vi räknar med att du betalar medlemsavgift varje år, vilket innebär att vi bokför din avgift på det år som du ej betalt för. Om du t ex inte har betalt för år 2002 och 2003 och nu betalar in 60 kr, bokför vi detta belopp på år 2002. I exemplet betyder det att du skulle betala 180 kr för att komma ikapp. Om det är något du undrar över, får du gärna slå en signal till antingen Lasse Pekkanen eller Mia Söderström.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden utöver de tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i maj och höstfesten i december.


Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av

Ordinarie ledamöter

Ordföranden      Mia Söderström       2002-03

Sekreterare       Monica Fosselius     2002-03

Kassör              Lars Pekkanen         2003-04

                          Karsten Bjärbo         2002-03

 

Revisor              Stig Johansson

Revisorsuppl.    Sune Olsson

 

 

                         Tomas Kreij                  2002-03

                         Yvonne Lindheimer       2003-04

Suppleanter     Thure Gunnarsson        2003-04

                         Inga Hammarstrand      2003-04

 

Valberedning    Christer Nilsson

                         PeO Olemyr (sammankallande)

 

 

Medlemsinformation

Medlemmarna har informerats via styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet i maj 2003 samt medlemsblad i juni 2003. Dessa har också lagts ut på Linjeflygs hemsida.

Aktiviteter

Den 15 maj samlades 50 medlemmar till årsmöte och vårfest på Stadsmissionen i Stockholm. Jubileumsåret avslutades med den tidigare nämnda höstfesten den 2 december.

Travel Fund

Styrelsen har under året beviljat ansökningar om resebidrag till klubbens aktiviteter från medlemmar som bor utanför Stockholmsområdet. Sådan ansökan sänds till vår kassör Lars Pekkanen, Alstersvägen 28, 168 39  BROMMA. Beslut om bidragets storlek fattas från fall till fall av styrelsen och utbetalas i efterskott.

Styrelsearbete

Avslutningsvis vill vi i styrelsen rikta ett tack till alla er medlemmar, som bidrar till att hålla klubben levande. Att arbeta för er och för klubben är oerhört stimulerande och roligt, men det tar också tid. En del av oss har suttit länge och det kan kanske nu vara dags att nya krafter träder till. Därför vill vi rikta en vädjan till dig som är intresserad av att arbeta i styrelsen, att antingen ta kontakt med valberedningen eller med någon i styrelsen för att eventuellt inför nästa årsmöte åta dig något uppdrag.

Linjeflygs hemsida

Avslutningsvis påminner vi om att Linjeflygs hemsida, som lagts upp och uppdateras av Anders Ericsson, tidigare teknisk utbildning i Linjeflyg, har bytt adress. Den nya adressen är: www.linjeflyg.com. Ett besök på hemsidans gästbok rekommenderas varmt.

 

Stockholm i april 2004

Styrelsen

 


TILL BÖRJAN
AV SIDAN


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 december 2020