ÅRSBERÄTTELSE

FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB

VERKSAMHETSÅRET

2005

Medlemmar

Linjeflyg Kamratklubben stiftades 1993 och har som syfte att bevara den speciella kamratskap som fanns i Linjeflyg! Vi är idag drygt 500 medlemmar varav ett tjugotal har s k ständigt medlemskap. Under 2005 har vi fått ett tjugotal nya medlemmar och samtidigt har ett tjugotal medlemmar strukits ur registret, eftersom de inte betalat årsavgiften två år i följd. Cirka 300 medlemmar har varit med sedan 1993/94. Det om något vittnar om att Linjeflygsandan lever kvar och att det finns en stark kärna som borgar för att den - liksom Kamratklubben - kommer att finnas länge än.

Medlemsavgiften

Årsmötet 2005 beslutade om oförändrad avgift för 2006, dvs 60 kr. För s k ständigt medlemskap betalar medlem 1000 kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2007.

Med tanke på att årsavgiften är relativt låg, ser vi gärna att du så tidigt som möjligt på året betalar in avgiften. Vår erfarenhet är att det är många som betalar in avgift flera gånger per år och dessa avgifter registrerar vi för åren framöver, dvs en del av er har betalat t ex till 2011. Å andra sidan är det många som ”glömmer” att betala varje år och eftersom vi registrerar avgifter år för år, innebär det att om du t ex betalat 60 kr i december 2005 och vi inte har registrerat att du betalat avgiften för år 2004, anteckningar vi din inbetalning på år 2004!

Överst på årsberättelsen har vi noterat för vilket år du har betalat avgift. Är det något du undrar över, är du välkommen att kontakta Lars Pekkanen, vår kassör eller Mia Söderström, ordförande.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden utöver de tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i maj och höstfesten i december.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av

Ordinarie ledamöter

Ordföranden      Mia Söderström       2004-05

Sekreterare       Christina Rudoff       2004-05

Kassör              Lars Pekkanen         2005-06

                          Karsten Bjärbo         2004-05

 

Revisor              Stig Johansson

Revisorsuppl.    Sune Olsson

 

                         Tomas Kreij                  2004-05

                         Yvonne Lindheimer       2005-06

Suppleanter     Thure Gunnarsson        2005-06

                         Inga Hammarstrand      2005-06

 

Valberedning    Christer Nilsson (sammankallande)

                         PeO Olemyr

 


Medlemsinformation

Medlemmarna har informerats via styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet i maj 2005.

Aktiviteter

Ordinarie årsmöte hölls på Scandic Hotel Sergel Plaza den 19 maj. Direkt efter årsmötet, som var ovanligt välbesökt, kåserade Lasse Lindström om inrikesflygets första år. Lasse är oefterhärmlig och oslagbar i allt sitt vetande och all sin kunskap.  Efter detta kunde vi alla – 53 st - njuta av en middag tillsammans.

Ett av de första julborden hade dukats upp på Scandic Hotel Sergel Plaza den 8 december. Nästan 100 personer kom, vilket innebar att vi nästan sprängde lokalen. Men vi åt gott, drack gott och roades av att Lasse Lindström fortsatte sitt kåserade från våren.

Travel Fund

Styrelsen påminner om att medlemmar som bor utanför Stockholm har möjlighet att ansöka om bidrag till resa och uppehälle i samband med klubbens aktiviteter. Sådan ansökan sänds till vår kassör Lars Pekkanen, Alstersvägen 28, 168 39 BROMMA. Beslut om bidragets storlek fattas från fall till fall av styrelsen och utbetalas i efterskott.
 

2006

Nils Hörjel död

När detta skrivs har vi just i dagarna nåtts av beskedet att vår hedersmedlem – visserligen betalande, men ändå – och en gång Linjeflygs styrelseordförande avlidit i en ålder av 89 år. Nils var ordförande i Linjeflyg 1965 – 1989 och han var en självklar medlem i Kamratklubben. Han var genuint intresserad av det mesta, oerhört kunnig, hade otroliga erfarenheter och en arbetsförmåga som var enorm. Han var en språkets mästare, både i tal och i skrift. Vi är många som minns hans tal i olika sammanhang, inte minst på Kamratklubbens fester. De gånger han inte deltog i våra möten, hörde han alltid av sig, både före och efter, dels för att berätta varför han inte kunde komma, dels för att få sig berättat hur vi hade haft det. Han fattas oss!

Linjeflyg boken

Michael Sanz har under våren lagt sista handen på en nyutgåva av Linjeflygboken. Förhoppningsvis kommer den att ligga färdig till vårfesten.

Ny ordförande

På årsmötet kommer jag att lämna över ordförandeklubban till en nyvald ordförande. Jag vet att valberedningen kommer att lämna årsmötet ett förslag som är väl valt och som, tillsammans med övriga i styrelsen, kommer att fortsätta att arbeta för att Kamratklubben ska leva vidare.

Med tanke på att jag inte kommer att få tillfälle att säga det direkt till alla er, vill jag på det här sättet säga ett tack för att jag har fått vara med och bygga upp Kamratklubben. För att jag fått vara en del i den anda, som kallas Linjeflygs och som ligger mig – och er – så varmt om hjärtat. Var och en av er har en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Jag är en av dem, som varit med från början, som njutit av varje ögonblick när vi samlats, påmints om varje ansikte när jag uppdaterat registret. Tack alla ni för att ni finns!

 

Stockholm i mars 2006

För styrelsen genom Mia Söderström

 


TILL BÖRJAN
AV SIDAN


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 december 2020