linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 

ÅRSBERÄTTELSE
FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB
VERKSAMHETSÅRET
2011

Medlemmar
Kamratklubben stiftades 1993 och har nu avslutat sitt nittonde verksamhetsår. Fortfarande är vi över 500 medlemmar varav ett trettiotal har betalt för ständigt medlemsskap. Under 2011 fick vi 11 st nya medlemmar och samtidigt har några medlemmar strukits ur registret. Enligt stadgarna stryks medlem ur registret om man inte betalat avgift två år i följd.

Medlemsavgifter
Årsmötet 2011 beslutade om oförändrad avgift för 2011, d.v.s. 60:- kr. För så kallat ständigt medlemsskap betalar medlem 1.000:- kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2012.

Hur länge medlem betalt brukar framgå av det årtal som finns angivet på kuvertets adressetikett vid utskick. Men, om Du missat denna information eller har bytt adress kan Du kontakta vår kassör tillika registerhållare.

 

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden exklusive de 2 tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i maj och höstfesten i december.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av

Ordinarie ledamöter        
Ordföranden
Sekreterare
Kassör
 
Karsten Bjärbo
Monica Fosselius
Stig Johansson
Thomas Kreij
Thure Gunnarsson
Inga Hammarstrand
Bengt Hörnsten
2010-11
2011-12
2010-11
2011-12
2010-11
2010-11
2011-12
  Suppleanter


Valberedning


Revisor
Revisorsuppl.
Solweig Karlsson 2010-11
Jan Ingman  2011-12

Lars Berglöf (sammankallande)
Christer Nilsson

Sune Olsson  2011
Birgitta Bergström  2011

Medlemsinformation
Medlemmarna har informerats via styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet i maj 2011 samt på klubbens hemsida.

Aktiviteter
Ordinarie årsmöte hölls den 12 maj på Bromma Flygplats med efterföljande middag för 74 medlemmar.

Travel Fund
Styrelsen påminner om att medlemmar som bor utanför Stockholm har möjlighet att ansöka om bidrag till resa och uppehälle i samband med klubbens aktiviteter. Sådan ansökan sänds till vår kassör Stig Johansson, Villagatan 4, 185 31 Vaxholm. Beslut om bidragets storlek fattas från fall till fall av styrelsen och utbetalas i efterskott.

Stockholm i april 2012

Styrelsen


Linjeflygs Kamratklubb
c/o Karsten Bjärbo, Albods Väg 22, 193 40 Sigtuna
org nr: 802401-1168 - postgiro 495 10 67-0

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

TILLBAKA TILL
LINJEFLYGS HEMSIDA

KAMRATKLUBBES
HEMSIDA


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 dec 2020